Summering efter 8 månader med Moderat styre

– Flera miljoner back
– Ingen konsekvensanalys av kostnader
– Låga värden av betyg i alla ämnen årskurs 6
– Ingen rättssäkerhet

Under senaste mötet med Barn -och utbildningsnämnden den 6 september kunde vi konstatera att prognosen fortfarande visar 12 miljoner back i skolan trots vidtagna åtgärder. Utan de åtgärder som gjorts hade det blivit ett ännu större hål, säger Berth Falk.

Moderaterna yrkade också på att förändra skolskjutsreglerna så att skolskjuthandläggningen mer eller mindre ger skolskjuts till alla som söker det, utan någon konsekvensanalys av kostnaden. Vi Socialdemokrater yrkade på en konsekvensanalys av kostnaden, något som borde finnas med, men som blev nedröstat.

Vi socialdemokrater tror att det kommer att öka skolskjutskostnaderna med ca 5 miljoner/år vilket i så fall skulle tas från pengarna i just skolan. Här är rättssäkerhet och lika behandling viktig för oss, men också ett regelverk som tar ansvar för medborgarnas pengar.

Att vi dessutom fick detta på sittande möte utan beredning, tjänsteskrivelse eller ordentliga handlingar med förslag till beslut, utan i stället ett yrkande från Moderaterna, förvånar oss stort.

För att kunna ta viktiga beslut anser vi att det behöver beredas och att ledamöterna ska kunna läsa in sig på ämnet. Vi yrkade på bordläggning för att dels känna oss trygga, dels för att få bättre information innan beslut.

Det var ändå bra att vi fick igenom att en uppföljning ska ske gällande det låga värdet i betyg i alla ämnen för pojkar i årskurs 6. De uppnår bara 67 procent, vilket tyvärr är en rejäl nedgång.
Nu kraftsamlar vi för ett kommande budgetarbete, där vi hoppas på mer ansvarstagande, säger Berth Falk.

Moderaterna skär ner på kultur och fritid

Under senaste kommunstyrelsen var besparingar en av punkterna på dagordningen Moderaterna sköt inte till pengar för volymökningar, och samtidigt gjorde man besparingar inför 2023 års budget. Så kommunstyrelseförvaltningen behöver nu spara nästan 5 miljoner kronor.

-Vi socialdemokrater tar ansvar för den budget som vi tilldelats och förstår att besparingar måste göras, säger Berth Falk. -Men vi förstår inte hur man väljer att dra undan så otroligt mycket inom kultur och fritidssektorn genom att minska på så väl personal, som pengar, som egentligen är till för fritidsgården. Konsekvenserna kommer troligtvis bli ett minskat stödet för föreningslivet, och fritidsgården blir bara en stugvärmare och kiosk.

1 MAJ FLYTTAS INOMHUS PÅ GRUND AV REGNET!

På grund av regnet flyttar vi in vårt 1:a Majfirande i vår lokal på Sveagatan 2 i Fjugesta. Det börjar klockan 11:00 och blir tal av våra lokala förtroendevalda:
Christina Kareliussén ledamot i kommunstyrelsen, Medina Tulic SSU, Hanna Östeby Kommunal och Anette Bergdahl.

Underhållning av Joanna Lysén.

Vi bjuder på kaffe, dricka och korv med bröd.

Välkomna!

Förstudie om nytt särskilt boende

Under förra mandatperioden tog vi Socialdemokrater upp behovet av ett nytt särskilt boende, eftersom vårdboendet Linden är både otidsenligt och i behov av en större renovering. Vi har även med investeringen i vårt förslag till budget.

Oxelgården har delvis bra lokaler, men där är det svårigheter att bemanna på ett effektivt sätt på grund av lokalernas utformning. Enligt en prognos som gjordes 2022, behövs ett nytt äldreboende med 60 platser som då även ska ersätta de platser som idag finns på Linden.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att ta fram en grov kalkyl för det nya boendet och utreda möjligheterna att bygga ut Oxelgården och förbättra bemanningsmöjligheterna där. Man ska även ta fram en jämförelse mellan för- och nackdelar med de två alternativen.

Matservering för seniorer återöppnas!

Socialdemokraterna i Lekeberg har drivit frågan om att åter öppna en restaurang på Linden, sedan den stängdes. Den var inte minst en social träffpunkt, där äldre från både boenden och övriga seniorer kunden träffas och äta lunch. Under våren så kommer den nu att åter kunna öppna i ny och ombyggda lokaler i anslutning till vårdboendet Linden.

Som senior kommer kan man att kunna äta lunch bestående av varmrätt, sallad, måltidsdryck och kaffe till en kostnad av 75 kronor. Och det kommer också att finnas möjlighet att köpa med lunchlådor från restaurangen.

-Det här är ett resultat av vår politik och beslut som vi fattade tillsammans med Centerpartiet under förra mandatperioden säger Berth Falk, som numera är oppositionsråd i kommunen.

Årsmöte med avtackning och nyval

Lars-Gunnar Forsberg, Anette och Christer Hultén samt Birgitta Hultin avtackades för sina uppdrag i styrelsen.

Det var ett välbesökt möte när Socialdemokraterna i Lekeberg hade sitt årsmöte i Kyrkans hus. Och det bjöds både på mat och underhållning. Kjell Edlund som också valdes till ny ordförande hade också lagat maten och för en uppskattad underhållningen svarade Ingalill och Stefan Ekström.

Ingalill omvaldes också som kassör. Håkan Trygg omvaldes som ledamot i styrelsen och Mikael Bergdahl och Medina Tulic nyvaldes. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Lisbeth Axelsson, Anette Bergdahl, Per Stark och Linda Torége. Christina Kareliussén, Brian Jensen och Jonas Nilsson ingår också i styrelsen.

Till revisor omvaldes Ewonne Granberg och Lennart M Pettersson nyvaldes till revisorsersättare. Hanna Östeby valdes till facklig ledare, Birgitta Hultin och Jonas Nilsson till medlemsansvariga och Linda Torége som studieorganisatör. Till valberedning omvaldes Gunilla Pihlblad och nyvaldes Birgitta Hultin och Rolf Jansson.

2022 präglades helt av att det var valår både på 1:a Maj och genom den stora dörrknackningskampanjen som genomfördes i kommunen. Det skrevs flera motioner och styrelsen höll 20 styrelsemöten och 6 medlemsmöten. Socialdemokraterna ordnade också bakluckeloppis i Fjugesta och fanns med på Mullhyttemarken. Två foldrar om vår politik skickades också ut till innevånarna i Lekeberg. Valet ledde till att vi behöll våra mandat i kommunfullmäktige, men förlorade majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Förhandlingarna efter valet ledde till att vi hamnade i opposition.

Årsmötet avslutades med information och diskussion om aktuella frågor i kommunen.

Förtroendevalda från vänster: Berth Falk, Rolf Jansson, Anette Bergdahl, Hanna Östeby, Medina Tulic, Gunilla Pihlblad, Ingalill Ekström, Per Stark, Mikael Bergdahl, Jonas Nilsson, Håkan Trygg, Brian Jensen, Lennart M Pettersson, Christina Kareliussen, Birgitta Hultin, Lisbeth Axelsson, Linda Torége och Kjell Edlund.

Socialdemokraterna vill satsa på extraresurser i skolan

Den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden vill se en extrasatsning på personal i skolan. Därför lade man ett ändringsyrkande när Merplanen för 2023 behandlades.

– I skolan har vi krav på kunskapsresultat, vilket förutsätter att eleverna är i skolan och kan tillgodogöra sig undervisningen och fungerar i sociala sammanhang, säger Christina Kareliussen.

– Det finns elever som inte klarar skolgången med godkända betyg. Ofta yttrar det sig som frånvaro, skolk, och en problematisk närvaro i skolan. Det resulterar i att kunskapskraven inte uppfylls. Det blir också oroligt och stökigt i klasserna och det förekommer kränkningar.
Vi ser att det behövs extra resurser i form av skolnärvaropersonal/team, som kan hjälpa eleverna tillbaka till skolan, ge stöd i klassrummen och finnas med i det sociala sammanhanget i skolan, säger Christina.

– Vi vill avsätta 750.000 kronor till extra resurser i form skolnärvaropersonal som kan ge det extra stöd som krävs för att alla barn ska få de bästa förutsättningarna att lyckas med att uppnå kunskapskraven och bli behörig till gymnasium. Vi föreslår att pengarna för den här satsningen tas från budgeten för speciallärare, avslutar Christina Kareliussen.

God Jul och Gott Nytt År!

Året 2022 är snart slut, och under detta år har vi i föreningen genomfört val till kommun, landsting och riksdag. För oss innebär valutgången att vi behåller de 7 mandat, som vi hade förra mandatperioden, i Lekebergs Kommun.

Vi kommer dock nu att sitta i opposition kommande åren, vilket innebär att vi ska bedriva socialdemokratisk politik, genom att granska, kritisera och visa lekebergsborna vårt politiska alternativ. Förhoppningen är att vår politik ska få genomslag i nämnder och styrelser.

Styrelsen har beslutat att skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna under 2023, där medlemmarna kan följa vårt politiska arbete under året.

Nu ser vi framåt mot ett nytt år, med aktiviteter och möten i vår förening. Styrelsen har planerat medlemsmöte 28 februari och 1 Maj samt årsmöte den 13 mars. Grillkväll är inplanerad den 16 juni. Inbjudan till möten kommer, liksom tidigare, att skickas till medlemmarna.

Du är varmt välkommen till vår verksamhet i Socialdemokraterna. Alla medlemmar är värdefulla, och tillsammans kämpar vi för ett rättvisare samhälle, jämlikhet och solidaritet.

Styrelsen önskar alla medlemmar en lugn och stämningsfull jul!

Öppet hus!

I samband med Centrumgruppens julmarknad i Fjugesta, har vi öppet hus i vår lokal på Sveagatan 2. Där bjuder vi på fika med julsmörgås. Vår kör Rödtjut, sjunger julsånger kl 14 och 15.
Välkomna!

1 2 3