Gör om och gör rätt i Lekebergs Kommun

Träffen i Lekebergs kommun är en kommunal anläggning med i första hand lunchservering, för seniorer. Här serveras vällagad och näringsrik husmanskost, vilken också tillagas på Träffen. Att äta varierad och näringsrik mat kan ha effekt på exempelvis minne, humör, ork och immunförsvar. Det är också en förutsättning för ett hälsosamt åldrande och kan medverka till att förebygga hälsoproblem och sjukdomar.

Det är också viktigt för hälsan när man blir äldre att det finns förutsättningar att leva ett aktivt och socialt liv. Det kan vara aktiviteter som seniorer att samlas och göra något tillsammans, träffas runt ett intressant tema, frågesport, gympa, promenader, utflykter mm.

Inom vetenskapen pratar man om de fyra hörnstenarna som är grunden för ett gott åldrande; goda matvanor, social gemenskap, meningsfullhet och fysisk aktivitet. Dessa hörnstenar bidrar till ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Det främsta syftet att starta upp en lunchrestaurang för seniorer i Lekebergs kommun, var att erbjuda husmanskost under lunchtid, 5 dagar i veckan. 

Serveringen startades upp våren 2023, med servering av lunch 11.00 – 13.00. Från 1 januari 2024 har restaurangens serveringstid 11.00 – 12.30. 

Interpellation ställdes i Fullmäktige den 26 februari 2024, ställd till kommunstyrelsens ordförande Caroline Elfors, om vilka omständigheter som föranlett en förändring att serveringsperioden decimerats med 30 minuter. Svaret var att ”verksamheten har hörsammat ett önskemål från de föreningar som verkar i lokalerna att få tillgång till lokalerna tidigare på dagarna för att bedriva sin verksamhet”.

Jag tolkar svaret som att det är föreningarnas verksamhet som prioriteras framför lunchservering för seniorer. Träffen har öppet från 11.00 -13.30 samt möjlighet för föreningar att boka in aktiviteter 14.00 – 22.00. Detta innebär att föreningarna kan boka in sig i lokalen under 8 timmar, medan seniorrestaurangen Träffen endast har 1,5 timme att disponera för servering. 

-Vilken annan lunchservering reducerar sin öppettid för servering efter bara 6 månaders drift?

– Vilken annan lunchservering stänger 12.30, alltså mitt i lunchtimmen? 

-På vilka grunder har beslutet tagits, att stänga serveringen 12.30?

– Hur kan de ”styrande” i Lekebergs kommun tillåta att föreningar styr över kommunens serveringstider i Träffen

Dessa två olika verksamheter: lunchservering och föreningsaktiviteter, har samma syfte, nämligen att ge de bästa förutsättningar för ett gott åldrande för seniorer i Lekeberg. 

De ”styrande” i Lekebergs kommun har skyndsamt gjort förändringar som inte alltid är så väl genomtänkta. Ett av dessa beslut gäller seniorrestaurangens serveringstid. Därför, gör om och gör rätt! Öppna upp Träffen för lunchservering fram till klockan 13.00.   

Christina Kareliussen (S)

Ledamot i kommunstyrelsen

Linda valdes till ny ordförande

Det var mer än fullsatt i lokalen när Lekebergs Arbetarekommun hade sitt årsmöte. Felix Lundkvist som är politisk sekreterare för Socialdemokraterna i regionen satt ordförande på mötet och informerade också om det kommande EU-valet. 

På grund av att Kjell Edlund valt att avgå som ordförande och i stället fortsätta som ledamot i styrelsen, var det dags att välja ny ordförande. Valbetrdningens förslag var Linda Torége, och hon valdes också enhälligt. 

-Min drivkraft som nyvald ordförande är att vår förening ska skapa politik som vinner beslut i fullmäktige, nämnder och styrelser. Som förening ska vi inspirera fler att bli medlem i vårt parti. Vi som styrelse ska veta vad du som medlem vill bidra med och hur, säger Linda.

Vi behöver se över hur vi jobbar mer med att förankra vår politik internt och nyttja fler medlemmars engagemang i fler frågor och forma aktiviteter som passar dig som medlem. Vi ska nyttja Partidistriktet, ABF och våra grannkommuners AK föreningar för att bli ännu bättre.

Mitt mål som ordförande är att styrelsen ska känna sig trygg att de beslut vi fattar bidrar till en hållbar utveckling av föreningen och kommunen, avslutar Linda Torége.

VÅR ALTERNATIVA BUDGET FÖR LEKEBERGS KOMMUN 2024

Socialdemokraterna i Lekeberg utgör en stark opposition med en långsiktig och utvecklande vision, nu och i framtiden. Under året har vi dock tyvärr sett en minskning gällande befolkning. Exakt hur stor minskningen blir är svårt att säga idag, men den påverkar i allra högsta grad möjligheterna att kunna göra ordentliga satsningar på vår välfärd.

Vi Socialdemokrater satsar på välfärden. En stark välfärd är förutsättningen för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola/skola och äldreomsorg till alla medborgare – oavsett plånbok.

Vi värnar om kommunens kärnverksamheter. Därför satsar vi på skolan och äldreomsorgen utan effektiviseringskrav under 2024. Vi ser heller ingen möjlighet under detta år att budgetera för ett överskott. Dessutom vill vi att Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som satsar på personalens kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. Vi slår också vakt om kulturutbudet i kommunen. Naturligtvis är vi positiva till näringslivets utveckling, och välkomnar företagare som vill etablera sig här. Klimatfrågor och folkhälsa vill vi lägga stor vikt på.

Det är ytterst viktigt att barn och unga får möjlighet till en trygg barndom och ungdom. Vi vill ge varje barn/ungdom de bästa förutsättningar att utvecklas, såväl i förskola som i grundskolan. Dessutom är det angeläget att kommunen ordnar med fritidsverksamhet. Socialdemokraterna ställer krav på kompetent personal i denna verksamhet. Under 2024 vill vi satsa på fritidsklubb för årskurs 4–6.

Skolan ska ge stöd och stimulans, så att alla elever ska kunna tillgodogöra ny kunskap, för att lyckas i skolan, och efter behov få stöd och hjälp att nå upp till godkända betyg. Socialdemokraterna satsar därför på flera pedagoger och skolnärvaropersonal. Skolfrukost ger också bättre förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen.

Det ska vara tryggt att åldras i Lekeberg. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg, med hög kvalitet. För att uppfylla detta uppdrag behöver vi utbildad och engagerad personal. För att uppfylla vårt mål, satsar vi på att höja personalens kunskapsnivå, för dem som vill arbeta inom detta viktiga verksamhetsområde. Utöver denna satsning vill vi inrätta en tjänst som anhörigstödjare.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av 2020-talets viktigaste frågor för kommunerna. Det handlar om ett hållbart arbetsliv, och öka intresset för jobben i välfärden och kommunen som arbetsgivare. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att behålla och locka medarbetare att söka tjänster hos oss. Vi satsar därför på att erbjuda kompetenshöjande insatser och att de anställda ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation samt ha inflytande över arbetets utförande. Vidare ska arbetsmiljöfrågorna ha hög prioritet. Vår satsning är bland annat på arbetsskor för vårdpersonal och personal inom barnomsorg. Vi vill även utreda möjligheterna för att ta bort karensavdraget för vanligt folk ute i våra verksamheter där hemmajobbande inte är en möjlighet.

Näringslivet är en viktig aktör för kommunens utveckling och välbefinnande. I Lekeberg finns många små företag, och även större som ger arbetstillfällen och därmed lägger grunden för skatteintäkter. Socialdemokraterna vill ge möjligheter för företagare att växa och verka i kommunen, och att ge ett gott bemötande och rättssäker myndighetsutövning.

Vi socialdemokrater anser att klimatet är vårt gemensamma ansvar. I Lekeberg vill vi bland annat underlätta för fordonsägare att välja ett fossiloberoende fortskaffningsmedel, och då måste det finnas möjligheter både för Lekebergsbor och genomresande att ladda bilen. Vi menar att kommunen ska prioritera laddmöjligheter vid kommunala hyresfastigheter och pendlarparkeringar.

Idrott och rörelse bidrar till ökat välmående, och vi vill skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ha tillgång till ett varierat utbud av fysisk aktivitet. Det kan vara i en idrottsförening, i annans regi eller på egen hand. I Lekeberg har vi närhet till natur och rekreation, vilket underlättar för idrott och motion. Vi vill satsa på folkhälsan genom att erbjuda pensionärer kostnadsfria broddar. Utöver detta satsar vi på lek- och aktivitetsplatser samt utökat föreningsbidrag.

Vi vill att alla Lekebergsbor ska ha ett varierat utbud av kultur, vilket är viktigt för såväl folkhälsan som kulturarvet. Det handlar om att ge möjlighet att ha tillgång till bland annat konst, design och unika miljöer.

Vi stöder fackets kamp för kollektivavtal

Socialdemokraterna i Lekeberg stöttar IF Metall i kampen för kollektivavtal och rätten till schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.
I onsdags besökte Berth Falk, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lekeberg, strejkvakterna utanför Teslas verkstad i Örebro. Att företaget vägrar teckna kollektivavtal och dessutom tar in strejkbrytare är ett vedervärdigt beteende som är ett klart brott mot den svenska modellen, säger Berth. Allt vårt stöd går till IF Metall och IF Metalls avd.exp Örebro i deras kamp!

Summering efter 8 månader med Moderat styre

– Flera miljoner back
– Ingen konsekvensanalys av kostnader
– Låga värden av betyg i alla ämnen årskurs 6
– Ingen rättssäkerhet

Under senaste mötet med Barn -och utbildningsnämnden den 6 september kunde vi konstatera att prognosen fortfarande visar 12 miljoner back i skolan trots vidtagna åtgärder. Utan de åtgärder som gjorts hade det blivit ett ännu större hål, säger Berth Falk.

Moderaterna yrkade också på att förändra skolskjutsreglerna så att skolskjuthandläggningen mer eller mindre ger skolskjuts till alla som söker det, utan någon konsekvensanalys av kostnaden. Vi Socialdemokrater yrkade på en konsekvensanalys av kostnaden, något som borde finnas med, men som blev nedröstat.

Vi socialdemokrater tror att det kommer att öka skolskjutskostnaderna med ca 5 miljoner/år vilket i så fall skulle tas från pengarna i just skolan. Här är rättssäkerhet och lika behandling viktig för oss, men också ett regelverk som tar ansvar för medborgarnas pengar.

Att vi dessutom fick detta på sittande möte utan beredning, tjänsteskrivelse eller ordentliga handlingar med förslag till beslut, utan i stället ett yrkande från Moderaterna, förvånar oss stort.

För att kunna ta viktiga beslut anser vi att det behöver beredas och att ledamöterna ska kunna läsa in sig på ämnet. Vi yrkade på bordläggning för att dels känna oss trygga, dels för att få bättre information innan beslut.

Det var ändå bra att vi fick igenom att en uppföljning ska ske gällande det låga värdet i betyg i alla ämnen för pojkar i årskurs 6. De uppnår bara 67 procent, vilket tyvärr är en rejäl nedgång.
Nu kraftsamlar vi för ett kommande budgetarbete, där vi hoppas på mer ansvarstagande, säger Berth Falk.

Moderaterna skär ner på kultur och fritid

Under senaste kommunstyrelsen var besparingar en av punkterna på dagordningen Moderaterna sköt inte till pengar för volymökningar, och samtidigt gjorde man besparingar inför 2023 års budget. Så kommunstyrelseförvaltningen behöver nu spara nästan 5 miljoner kronor.

-Vi socialdemokrater tar ansvar för den budget som vi tilldelats och förstår att besparingar måste göras, säger Berth Falk. -Men vi förstår inte hur man väljer att dra undan så otroligt mycket inom kultur och fritidssektorn genom att minska på så väl personal, som pengar, som egentligen är till för fritidsgården. Konsekvenserna kommer troligtvis bli ett minskat stödet för föreningslivet, och fritidsgården blir bara en stugvärmare och kiosk.

1 MAJ FLYTTAS INOMHUS PÅ GRUND AV REGNET!

På grund av regnet flyttar vi in vårt 1:a Majfirande i vår lokal på Sveagatan 2 i Fjugesta. Det börjar klockan 11:00 och blir tal av våra lokala förtroendevalda:
Christina Kareliussén ledamot i kommunstyrelsen, Medina Tulic SSU, Hanna Östeby Kommunal och Anette Bergdahl.

Underhållning av Joanna Lysén.

Vi bjuder på kaffe, dricka och korv med bröd.

Välkomna!

Förstudie om nytt särskilt boende

Under förra mandatperioden tog vi Socialdemokrater upp behovet av ett nytt särskilt boende, eftersom vårdboendet Linden är både otidsenligt och i behov av en större renovering. Vi har även med investeringen i vårt förslag till budget.

Oxelgården har delvis bra lokaler, men där är det svårigheter att bemanna på ett effektivt sätt på grund av lokalernas utformning. Enligt en prognos som gjordes 2022, behövs ett nytt äldreboende med 60 platser som då även ska ersätta de platser som idag finns på Linden.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att ta fram en grov kalkyl för det nya boendet och utreda möjligheterna att bygga ut Oxelgården och förbättra bemanningsmöjligheterna där. Man ska även ta fram en jämförelse mellan för- och nackdelar med de två alternativen.

Matservering för seniorer återöppnas!

Socialdemokraterna i Lekeberg har drivit frågan om att åter öppna en restaurang på Linden, sedan den stängdes. Den var inte minst en social träffpunkt, där äldre från både boenden och övriga seniorer kunden träffas och äta lunch. Under våren så kommer den nu att åter kunna öppna i ny och ombyggda lokaler i anslutning till vårdboendet Linden.

Som senior kommer kan man att kunna äta lunch bestående av varmrätt, sallad, måltidsdryck och kaffe till en kostnad av 75 kronor. Och det kommer också att finnas möjlighet att köpa med lunchlådor från restaurangen.

-Det här är ett resultat av vår politik och beslut som vi fattade tillsammans med Centerpartiet under förra mandatperioden säger Berth Falk, som numera är oppositionsråd i kommunen.

1 2 3 4