En öppen kyrka för alla

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för, och vara öppen för, alla.

Lekebergs socialdemokrater i Svenska kyrkan vill jobba för:

En nära och öppen kyrka
Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället.
Vi vill därför att kyrkan ska vara välkomnande till delaktighet inom ramen för församlingens grundläggande uppgifter; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkan ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns.

Kamp mot diskriminering – en jämlik kyrkopolitik
Även om Svenska kyrkan tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke-diskriminerande finns det fortfarande utmaningar. Därför vill vi att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller funktionalitet ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet

En socialt hållbar kyrka i hela världen
Vi vill att kyrkans roll i välfärdsbygget stärks genom att samarbetet med offentlig sektor och frivilligorganisationer ökas i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen. Vi vill också att diakoniarbetet stärks för att bryta människors ensamhet och isolering