Socialdemokraterna i Lekeberg utgör en stark opposition med en långsiktig och utvecklande vision, nu och i framtiden. Under året har vi dock tyvärr sett en minskning gällande befolkning. Exakt hur stor minskningen blir är svårt att säga idag, men den påverkar i allra högsta grad möjligheterna att kunna göra ordentliga satsningar på vår välfärd.

Vi Socialdemokrater satsar på välfärden. En stark välfärd är förutsättningen för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola/skola och äldreomsorg till alla medborgare – oavsett plånbok.

Vi värnar om kommunens kärnverksamheter. Därför satsar vi på skolan och äldreomsorgen utan effektiviseringskrav under 2024. Vi ser heller ingen möjlighet under detta år att budgetera för ett överskott. Dessutom vill vi att Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som satsar på personalens kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. Vi slår också vakt om kulturutbudet i kommunen. Naturligtvis är vi positiva till näringslivets utveckling, och välkomnar företagare som vill etablera sig här. Klimatfrågor och folkhälsa vill vi lägga stor vikt på.

Det är ytterst viktigt att barn och unga får möjlighet till en trygg barndom och ungdom. Vi vill ge varje barn/ungdom de bästa förutsättningar att utvecklas, såväl i förskola som i grundskolan. Dessutom är det angeläget att kommunen ordnar med fritidsverksamhet. Socialdemokraterna ställer krav på kompetent personal i denna verksamhet. Under 2024 vill vi satsa på fritidsklubb för årskurs 4–6.

Skolan ska ge stöd och stimulans, så att alla elever ska kunna tillgodogöra ny kunskap, för att lyckas i skolan, och efter behov få stöd och hjälp att nå upp till godkända betyg. Socialdemokraterna satsar därför på flera pedagoger och skolnärvaropersonal. Skolfrukost ger också bättre förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen.

Det ska vara tryggt att åldras i Lekeberg. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg, med hög kvalitet. För att uppfylla detta uppdrag behöver vi utbildad och engagerad personal. För att uppfylla vårt mål, satsar vi på att höja personalens kunskapsnivå, för dem som vill arbeta inom detta viktiga verksamhetsområde. Utöver denna satsning vill vi inrätta en tjänst som anhörigstödjare.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av 2020-talets viktigaste frågor för kommunerna. Det handlar om ett hållbart arbetsliv, och öka intresset för jobben i välfärden och kommunen som arbetsgivare. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att behålla och locka medarbetare att söka tjänster hos oss. Vi satsar därför på att erbjuda kompetenshöjande insatser och att de anställda ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation samt ha inflytande över arbetets utförande. Vidare ska arbetsmiljöfrågorna ha hög prioritet. Vår satsning är bland annat på arbetsskor för vårdpersonal och personal inom barnomsorg. Vi vill även utreda möjligheterna för att ta bort karensavdraget för vanligt folk ute i våra verksamheter där hemmajobbande inte är en möjlighet.

Näringslivet är en viktig aktör för kommunens utveckling och välbefinnande. I Lekeberg finns många små företag, och även större som ger arbetstillfällen och därmed lägger grunden för skatteintäkter. Socialdemokraterna vill ge möjligheter för företagare att växa och verka i kommunen, och att ge ett gott bemötande och rättssäker myndighetsutövning.

Vi socialdemokrater anser att klimatet är vårt gemensamma ansvar. I Lekeberg vill vi bland annat underlätta för fordonsägare att välja ett fossiloberoende fortskaffningsmedel, och då måste det finnas möjligheter både för Lekebergsbor och genomresande att ladda bilen. Vi menar att kommunen ska prioritera laddmöjligheter vid kommunala hyresfastigheter och pendlarparkeringar.

Idrott och rörelse bidrar till ökat välmående, och vi vill skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ha tillgång till ett varierat utbud av fysisk aktivitet. Det kan vara i en idrottsförening, i annans regi eller på egen hand. I Lekeberg har vi närhet till natur och rekreation, vilket underlättar för idrott och motion. Vi vill satsa på folkhälsan genom att erbjuda pensionärer kostnadsfria broddar. Utöver detta satsar vi på lek- och aktivitetsplatser samt utökat föreningsbidrag.

Vi vill att alla Lekebergsbor ska ha ett varierat utbud av kultur, vilket är viktigt för såväl folkhälsan som kulturarvet. Det handlar om att ge möjlighet att ha tillgång till bland annat konst, design och unika miljöer.