Vid Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde den 23 april lämnade den socialdemokratiska gruppen genom ett ledamotsinitiativ från Christina Kareliussén följande förslag som nämnden beslutade att skicka till förvaltningen för beredning.

Till Barn- och utbildningsnämnden den 23 april 2024

Barn- och utbildningsnämnden har, efter första kvartalet underskott i årets budget. Socialdemokraterna har förståelse för att lärare och pedagoger gör sitt yttersta för att alla elever ska uppnå kunskapsmålen, och vi vet att det finns stora utmaningar i undervisningssituationen.

Lärare och pedagoger är de personalkategorier som står mitt i verksamheten och bäst känner till elevernas skiftande behov. Det är också dessa som kan utveckla och förändra undervisningen så att alla elever får de bästa förutsättningarna att klara kunskapsmålen.

Det är angeläget att verksamheten får stöd i att koppla ihop resurser, kvalitet och måluppfyllelse på ett tydligt sätt, utifrån skollag och läroplaner i förhållande till tillgängliga resurser. 

Alla verksamhetsansvariga ska ha en god förståelse för budget, så att de kan planera sin verksamhet på realistisk grund. I detta arbete är det också viktigt att lärare/pedagoger involveras. Det ska vara tydligt för hela skolverksamheten hur resurser och mål kopplas ihop dvs. ekonomi och resultat.

Förslag att 

– Tillfråga skolornas lärare/pedagoger och rektorer huruvida det finns önskemål om kompletterande utbildning och/eller stöd i budgetfrågor, med syfte att få ökad kunskap och förståelse för de utmaningar vi har att få en budget i balans 2024.

– Inventera uppslag och idéer från personalgrupperna, som kan utveckla arbetssätt och strategier för att uppnå kunskapsmålen och som samtidigt siktar på en budget i balans 2024.

Christina Kareliussen (S)