Att den Moderatledda kommunledningen i Lekeberg inte har något förtroende för kommunens tjänstemän har länge varit känt. Och det blev ännu mer uppenbart på Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde. I samband med att man diskuterade åtgärder för att få årets budget i balans, föreslog Moderaterna att politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott skulle överta ansvaret från tjänstemännen och pröva om en tjänst ska återbesättas eller ej, innan ansvarig chef får besluta om en tjänst som varar längre än tre månader.

På detta yrkade Socialdemokraterna i nämnden avslag. -Det är viktigt att vi som politiker ger tydliga uppdrag till tjänstemännen och sedan låter förvaltningschefen som har kunskap om och insyn i skolans verksamhet ta ansvar för det dagliga arbetet, säger Christina Kareliussén (s).

Förvaltningschefen är budgetansvarig tillsammans med övriga skolledare. De är bäst lämpade att göra bedömningar av nödvändiga insatser i form av pedagoger, mm. för att uppnå politikens mål, att alla elever ska nå godkända resultat. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott besitter inte den yrkeskunskap som krävs för att bedöma elevernas behov av pedagoger i den dagliga verksamheten. Moderaternas förslag till beslut visar att de inte har förtroende för att förvaltningschefen behärskar sitt ansvarsområde, säger Christina Kareliussén.

En majoritet av ledamöterna i nämnden beslutade också enligt Socialdemokraternas förslag.