Vid måndagens kommunfullmäktige lämnade den socialdemokratiska gruppen genom Christina Kareliussen in följande motion:

Motion

Till Kommunfullmäktige i Lekebergs Kommun

Vi socialdemokrater värnar om demokrati och rättvisa. Även skolväsendet bygger demokratins grund, och en av Barnkonventionens fyra grundprinciper är att ” varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt”

Genom att inrätta ett ungdomsfullmäktige tror vi att barns- och ungas intresse ska öka för demokrati och politik. Vi tycker att barn och unga ska ha ökat inflytande i samhällsfrågor.

Kommunens verksamhetsområden beslutar ofta i frågor som också rör barn och ungdomar, och därför är det angeläget att dessa medborgare ska få vara med och påverka olika frågor.

Det är också viktigt att barn och ungdomar känner att de är sedda och hörda, och ett ungdomsfullmäktige kan fånga upp deras förslag till förbättringar och förändringar, genom att ta upp ungdomsfrågor, ge råd och tips till politiker och fungera som remissinstans.
Vi vuxna måste se till att ungas perspektiv finns med i våra beslut. Ett ungdomsfullmäktige kan bistå med kloka inspel och förslag, och vara rådgivande till kommunens politiker.

Vi föreslår fullmäktige besluta

– Att motionen bereds i styrelse/nämnd för att återkomma med information om hur och när ungdomsfullmäktige kan genomföras i Lekebergs Kommun.

För den socialdemokratiska gruppen

Christina Kareliussen (S)