VÅR ALTERNATIVA BUDGET FÖR LEKEBERGS KOMMUN 2024

Socialdemokraterna i Lekeberg utgör en stark opposition med en långsiktig och utvecklande vision, nu och i framtiden. Under året har vi dock tyvärr sett en minskning gällande befolkning. Exakt hur stor minskningen blir är svårt att säga idag, men den påverkar i allra högsta grad möjligheterna att kunna göra ordentliga satsningar på vår välfärd.

Vi Socialdemokrater satsar på välfärden. En stark välfärd är förutsättningen för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola/skola och äldreomsorg till alla medborgare – oavsett plånbok.

Vi värnar om kommunens kärnverksamheter. Därför satsar vi på skolan och äldreomsorgen utan effektiviseringskrav under 2024. Vi ser heller ingen möjlighet under detta år att budgetera för ett överskott. Dessutom vill vi att Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som satsar på personalens kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. Vi slår också vakt om kulturutbudet i kommunen. Naturligtvis är vi positiva till näringslivets utveckling, och välkomnar företagare som vill etablera sig här. Klimatfrågor och folkhälsa vill vi lägga stor vikt på.

Det är ytterst viktigt att barn och unga får möjlighet till en trygg barndom och ungdom. Vi vill ge varje barn/ungdom de bästa förutsättningar att utvecklas, såväl i förskola som i grundskolan. Dessutom är det angeläget att kommunen ordnar med fritidsverksamhet. Socialdemokraterna ställer krav på kompetent personal i denna verksamhet. Under 2024 vill vi satsa på fritidsklubb för årskurs 4–6.

Skolan ska ge stöd och stimulans, så att alla elever ska kunna tillgodogöra ny kunskap, för att lyckas i skolan, och efter behov få stöd och hjälp att nå upp till godkända betyg. Socialdemokraterna satsar därför på flera pedagoger och skolnärvaropersonal. Skolfrukost ger också bättre förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen.

Det ska vara tryggt att åldras i Lekeberg. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg, med hög kvalitet. För att uppfylla detta uppdrag behöver vi utbildad och engagerad personal. För att uppfylla vårt mål, satsar vi på att höja personalens kunskapsnivå, för dem som vill arbeta inom detta viktiga verksamhetsområde. Utöver denna satsning vill vi inrätta en tjänst som anhörigstödjare.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av 2020-talets viktigaste frågor för kommunerna. Det handlar om ett hållbart arbetsliv, och öka intresset för jobben i välfärden och kommunen som arbetsgivare. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att behålla och locka medarbetare att söka tjänster hos oss. Vi satsar därför på att erbjuda kompetenshöjande insatser och att de anställda ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation samt ha inflytande över arbetets utförande. Vidare ska arbetsmiljöfrågorna ha hög prioritet. Vår satsning är bland annat på arbetsskor för vårdpersonal och personal inom barnomsorg. Vi vill även utreda möjligheterna för att ta bort karensavdraget för vanligt folk ute i våra verksamheter där hemmajobbande inte är en möjlighet.

Näringslivet är en viktig aktör för kommunens utveckling och välbefinnande. I Lekeberg finns många små företag, och även större som ger arbetstillfällen och därmed lägger grunden för skatteintäkter. Socialdemokraterna vill ge möjligheter för företagare att växa och verka i kommunen, och att ge ett gott bemötande och rättssäker myndighetsutövning.

Vi socialdemokrater anser att klimatet är vårt gemensamma ansvar. I Lekeberg vill vi bland annat underlätta för fordonsägare att välja ett fossiloberoende fortskaffningsmedel, och då måste det finnas möjligheter både för Lekebergsbor och genomresande att ladda bilen. Vi menar att kommunen ska prioritera laddmöjligheter vid kommunala hyresfastigheter och pendlarparkeringar.

Idrott och rörelse bidrar till ökat välmående, och vi vill skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ha tillgång till ett varierat utbud av fysisk aktivitet. Det kan vara i en idrottsförening, i annans regi eller på egen hand. I Lekeberg har vi närhet till natur och rekreation, vilket underlättar för idrott och motion. Vi vill satsa på folkhälsan genom att erbjuda pensionärer kostnadsfria broddar. Utöver detta satsar vi på lek- och aktivitetsplatser samt utökat föreningsbidrag.

Vi vill att alla Lekebergsbor ska ha ett varierat utbud av kultur, vilket är viktigt för såväl folkhälsan som kulturarvet. Det handlar om att ge möjlighet att ha tillgång till bland annat konst, design och unika miljöer.

Vi stöder fackets kamp för kollektivavtal

Socialdemokraterna i Lekeberg stöttar IF Metall i kampen för kollektivavtal och rätten till schyssta villkor på svensk arbetsmarknad.
I onsdags besökte Berth Falk, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Lekeberg, strejkvakterna utanför Teslas verkstad i Örebro. Att företaget vägrar teckna kollektivavtal och dessutom tar in strejkbrytare är ett vedervärdigt beteende som är ett klart brott mot den svenska modellen, säger Berth. Allt vårt stöd går till IF Metall och IF Metalls avd.exp Örebro i deras kamp!

Summering efter 8 månader med Moderat styre

– Flera miljoner back
– Ingen konsekvensanalys av kostnader
– Låga värden av betyg i alla ämnen årskurs 6
– Ingen rättssäkerhet

Under senaste mötet med Barn -och utbildningsnämnden den 6 september kunde vi konstatera att prognosen fortfarande visar 12 miljoner back i skolan trots vidtagna åtgärder. Utan de åtgärder som gjorts hade det blivit ett ännu större hål, säger Berth Falk.

Moderaterna yrkade också på att förändra skolskjutsreglerna så att skolskjuthandläggningen mer eller mindre ger skolskjuts till alla som söker det, utan någon konsekvensanalys av kostnaden. Vi Socialdemokrater yrkade på en konsekvensanalys av kostnaden, något som borde finnas med, men som blev nedröstat.

Vi socialdemokrater tror att det kommer att öka skolskjutskostnaderna med ca 5 miljoner/år vilket i så fall skulle tas från pengarna i just skolan. Här är rättssäkerhet och lika behandling viktig för oss, men också ett regelverk som tar ansvar för medborgarnas pengar.

Att vi dessutom fick detta på sittande möte utan beredning, tjänsteskrivelse eller ordentliga handlingar med förslag till beslut, utan i stället ett yrkande från Moderaterna, förvånar oss stort.

För att kunna ta viktiga beslut anser vi att det behöver beredas och att ledamöterna ska kunna läsa in sig på ämnet. Vi yrkade på bordläggning för att dels känna oss trygga, dels för att få bättre information innan beslut.

Det var ändå bra att vi fick igenom att en uppföljning ska ske gällande det låga värdet i betyg i alla ämnen för pojkar i årskurs 6. De uppnår bara 67 procent, vilket tyvärr är en rejäl nedgång.
Nu kraftsamlar vi för ett kommande budgetarbete, där vi hoppas på mer ansvarstagande, säger Berth Falk.

Moderaterna skär ner på kultur och fritid

Under senaste kommunstyrelsen var besparingar en av punkterna på dagordningen Moderaterna sköt inte till pengar för volymökningar, och samtidigt gjorde man besparingar inför 2023 års budget. Så kommunstyrelseförvaltningen behöver nu spara nästan 5 miljoner kronor.

-Vi socialdemokrater tar ansvar för den budget som vi tilldelats och förstår att besparingar måste göras, säger Berth Falk. -Men vi förstår inte hur man väljer att dra undan så otroligt mycket inom kultur och fritidssektorn genom att minska på så väl personal, som pengar, som egentligen är till för fritidsgården. Konsekvenserna kommer troligtvis bli ett minskat stödet för föreningslivet, och fritidsgården blir bara en stugvärmare och kiosk.

1 MAJ FLYTTAS INOMHUS PÅ GRUND AV REGNET!

På grund av regnet flyttar vi in vårt 1:a Majfirande i vår lokal på Sveagatan 2 i Fjugesta. Det börjar klockan 11:00 och blir tal av våra lokala förtroendevalda:
Christina Kareliussén ledamot i kommunstyrelsen, Medina Tulic SSU, Hanna Östeby Kommunal och Anette Bergdahl.

Underhållning av Joanna Lysén.

Vi bjuder på kaffe, dricka och korv med bröd.

Välkomna!

Förstudie om nytt särskilt boende

Under förra mandatperioden tog vi Socialdemokrater upp behovet av ett nytt särskilt boende, eftersom vårdboendet Linden är både otidsenligt och i behov av en större renovering. Vi har även med investeringen i vårt förslag till budget.

Oxelgården har delvis bra lokaler, men där är det svårigheter att bemanna på ett effektivt sätt på grund av lokalernas utformning. Enligt en prognos som gjordes 2022, behövs ett nytt äldreboende med 60 platser som då även ska ersätta de platser som idag finns på Linden.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att ta fram en grov kalkyl för det nya boendet och utreda möjligheterna att bygga ut Oxelgården och förbättra bemanningsmöjligheterna där. Man ska även ta fram en jämförelse mellan för- och nackdelar med de två alternativen.

Matservering för seniorer återöppnas!

Socialdemokraterna i Lekeberg har drivit frågan om att åter öppna en restaurang på Linden, sedan den stängdes. Den var inte minst en social träffpunkt, där äldre från både boenden och övriga seniorer kunden träffas och äta lunch. Under våren så kommer den nu att åter kunna öppna i ny och ombyggda lokaler i anslutning till vårdboendet Linden.

Som senior kommer kan man att kunna äta lunch bestående av varmrätt, sallad, måltidsdryck och kaffe till en kostnad av 75 kronor. Och det kommer också att finnas möjlighet att köpa med lunchlådor från restaurangen.

-Det här är ett resultat av vår politik och beslut som vi fattade tillsammans med Centerpartiet under förra mandatperioden säger Berth Falk, som numera är oppositionsråd i kommunen.

Årsmöte med avtackning och nyval

Lars-Gunnar Forsberg, Anette och Christer Hultén samt Birgitta Hultin avtackades för sina uppdrag i styrelsen.

Det var ett välbesökt möte när Socialdemokraterna i Lekeberg hade sitt årsmöte i Kyrkans hus. Och det bjöds både på mat och underhållning. Kjell Edlund som också valdes till ny ordförande hade också lagat maten och för en uppskattad underhållningen svarade Ingalill och Stefan Ekström.

Ingalill omvaldes också som kassör. Håkan Trygg omvaldes som ledamot i styrelsen och Mikael Bergdahl och Medina Tulic nyvaldes. Till styrelsesuppleanter nyvaldes Lisbeth Axelsson, Anette Bergdahl, Per Stark och Linda Torége. Christina Kareliussén, Brian Jensen och Jonas Nilsson ingår också i styrelsen.

Till revisor omvaldes Ewonne Granberg och Lennart M Pettersson nyvaldes till revisorsersättare. Hanna Östeby valdes till facklig ledare, Birgitta Hultin och Jonas Nilsson till medlemsansvariga och Linda Torége som studieorganisatör. Till valberedning omvaldes Gunilla Pihlblad och nyvaldes Birgitta Hultin och Rolf Jansson.

2022 präglades helt av att det var valår både på 1:a Maj och genom den stora dörrknackningskampanjen som genomfördes i kommunen. Det skrevs flera motioner och styrelsen höll 20 styrelsemöten och 6 medlemsmöten. Socialdemokraterna ordnade också bakluckeloppis i Fjugesta och fanns med på Mullhyttemarken. Två foldrar om vår politik skickades också ut till innevånarna i Lekeberg. Valet ledde till att vi behöll våra mandat i kommunfullmäktige, men förlorade majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Förhandlingarna efter valet ledde till att vi hamnade i opposition.

Årsmötet avslutades med information och diskussion om aktuella frågor i kommunen.

Förtroendevalda från vänster: Berth Falk, Rolf Jansson, Anette Bergdahl, Hanna Östeby, Medina Tulic, Gunilla Pihlblad, Ingalill Ekström, Per Stark, Mikael Bergdahl, Jonas Nilsson, Håkan Trygg, Brian Jensen, Lennart M Pettersson, Christina Kareliussen, Birgitta Hultin, Lisbeth Axelsson, Linda Torége och Kjell Edlund.

Socialdemokraterna vill satsa på extraresurser i skolan

Den socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden vill se en extrasatsning på personal i skolan. Därför lade man ett ändringsyrkande när Merplanen för 2023 behandlades.

– I skolan har vi krav på kunskapsresultat, vilket förutsätter att eleverna är i skolan och kan tillgodogöra sig undervisningen och fungerar i sociala sammanhang, säger Christina Kareliussen.

– Det finns elever som inte klarar skolgången med godkända betyg. Ofta yttrar det sig som frånvaro, skolk, och en problematisk närvaro i skolan. Det resulterar i att kunskapskraven inte uppfylls. Det blir också oroligt och stökigt i klasserna och det förekommer kränkningar.
Vi ser att det behövs extra resurser i form av skolnärvaropersonal/team, som kan hjälpa eleverna tillbaka till skolan, ge stöd i klassrummen och finnas med i det sociala sammanhanget i skolan, säger Christina.

– Vi vill avsätta 750.000 kronor till extra resurser i form skolnärvaropersonal som kan ge det extra stöd som krävs för att alla barn ska få de bästa förutsättningarna att lyckas med att uppnå kunskapskraven och bli behörig till gymnasium. Vi föreslår att pengarna för den här satsningen tas från budgeten för speciallärare, avslutar Christina Kareliussen.

1 2 3